Digitaal loket

Bouw en verbouw, vergunning

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • vergunningvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. Meer hierover vindt u bij 'Bouw en verbouw, vergunningvrij'.
 • omgevingsvergunning voor het bouwen, reguliere procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in deze gevallen:
  • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan
  • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen
  • bij een monument. Meer hierover vindt u bij 'Monument, vergunning'
  • het gebouw wordt een dagverblijf voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie); dit heeft te maken met de brandveiligheid

Bij een vergunningplichtig bouwwerk toetst het bevoegd gezag uw bouwplannen aan:

Het bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening, het Bouwbesluit en redelijke eisen van welstand.Aanpak: 

U moet 1 of meer tekeningen laten zien met daarop onder andere de volgende informatie:

 • de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk
 • de bestemming van de ruimten en gebouwen
 • lengte- en dwarsdoorsneden
 • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
 • principedetails, dat zijn gegevens over het uiterlijk van het gebouw
 • een tekening van hoe het er nu uit ziet
 • hoe het bouwwerk eruit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen)
 • technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit

Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100m² of groter? Dan moet u een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening toevoegen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

U moet de gevraagde tekeningen van zowel de huidige situatie als de gewenste situatie leveren. U kunt uw gegevens, tekeningen en formulieren ook elektronisch opsturen. Zorg ervoor dat de bestanden niet bewerkt kunnen worden ('alleen lezen' of 'read-only' bestanden).

Tip: door vooraf via het informele traject (vooroverleg) uw bouwplannen bij de gemeente voor te leggen, kunnen belangrijke zaken worden afgekaart alvorens u het officiële vergunningtraject in gaat. Hierdoor weet u of dat uw plannen haalbaar zijn of nog enige aanpassing nodig hebben. Het aanvragen van een vooroverleg kan problemen en extra kosten voorkomen doordat onvoorziene zaken vooraf worden aangekaart. Op deze wijze zal de officiële aanvraag ook geen onnoodzakelijke vertraging oplopen. Voor meer informatie en het aanvraagformulier zie product 'Vooroverleg'


Termijn: 

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.


Kosten: 

De kosten bestaan uit een percentage van de bouwsom. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

De kosten zijn vastgelegd in de Legesverordening.Bezwaar: 

De Wabo kent twee procedures bij een aanvraag om omgevingsvergunning: de reguliere en de uitgebreide procedure. In het verlengde daarvan kent de wet twee vormen van rechtsbescherming. Tegen besluiten die de reguliere procedure doorlopen, staat voor belanghebbenden eerst de mogelijkheid van bezwaar open. Tegen de beslissing op het bezwaar kan daarna beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de rechtbank, dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen besluiten die worden voorbereid met de uitgebreide procedure staat rechtstreeks beroep open bij de rechtbank en daarna hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hierbij geldt dat u op het ontwerpbesluit een zienswijze moet hebben ingediend. Anders is het instellen van beroep in de meeste gevallen niet mogelijk.

 

Bezwaar maakt u schriftelijk bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen, binnen zes weken na verzending van het besluit.

Het bestuursorgaan behoort bij de beslissing te vermelden hoeveel tijd u hebt om bezwaar te maken. Ontbreekt die informatie, dan is het verstandig dit snel na te vragen bij het bestuursorgaan.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

• Uw naam en adres.

• De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.

• Een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. U moet zo mogelijk een kopie van de beslissing bijvoegen.

• De redenen waarom u bezwaar maakt.

• Uw handtekening. U moet het bezwaarschrift ondertekenen.

Het is mogelijk dat het u niet lukt op tijd (dus binnen zes weken) aan alle vereisten te voldoen. In dat geval moet u in ieder geval uw naam en adres, de datum en de beslissing waartegen u bezwaar maakt in uw bezwaarschrift vermelden. U krijgt dan van het bestuursorgaan nog kort de tijd om dit uw bezwaarschrift aan te vullen met de redenen waarom u bezwaar maakt. Doet u dit niet op tijd dan kan het bestuursorgaan het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen. Is uw bezwaarschrift niet binnen zes weken bij het bestuursorgaan, dan is uw mogelijkheid om bezwaar te maken voorbij.

 Contact: 

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. 

Als u zeker wilt weten of u een vergunning moet aanvragen, kunt u op het Omgevingsloket Online een vergunningcheck doen.

Voor hulp of vragen bij de vergunningcheck/ vergunningaanvraag kunt u telefonisch een afspraak maken voor het omgevingsloket van de gemeente Roermond.


Uitvoerende instantie: 

Postadres algemeen

Postadres:
6040AX Roermond
Postbus: 900

Handige links

Ga naar www.roermond.nl

Ga naar www.mijnoverheid.nl

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"