Gebruiksvoorwaarden

Begrippen en afkortingen

Proclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente Roermond. De gemeente Roermond besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen met de gemeente Roermond via telefoonnummer 0475-359999.

Gemeentelijke regelgeving op de website

Via deze website heeft u toegang tot teksten van gemeentelijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld verordeningen. Hierbij geldt dat de publicatie van deze teksten op de website geen bekendmaking vormt in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en/of Gemeentewet. Alleen de door de gemeente gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst.

Auteursrecht

De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van de gemeente Roermond en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht tenzij anders vermeld. Het is toegestaan informatie van de website van Roermond over te nemen in uw eigen publicatie mits u de bron vermeldt en het geen commerciële doeleinden dient. Het verveelvoudigen, verspreiden en/of openbaar maken van genoemde informatie door druk, fotokopie, fax en/of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand is toegestaan na overleg met en toestemming van de gemeente Roermond. De gemeente vindt het belangrijk hierbij betrokken te worden omdat ze dan zorg kan dragen voor de correctheid en volledigheid van de informatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente Roermond via telefoonnummer 0475-359999.

Aansprakelijkheid

Ondanks dat de gemeente Roermond tracht de informatie op de website zo volledig en correct mogelijk weer te geven kan het voorkomen dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Daarnaast worden bij het vertalen van regelgeving naar publieksinformatie keuzes gemaakt ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid. Voor de gebruiker essentiële informatie moet dan ook te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd worden in de geldende regelgeving en/of bij de verantwoordelijke organisatie(s).

Het is mogelijk dat via de internetsite van de gemeente Roermond toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Roermond kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Toegang en gebruik

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor de toegang en het gebruik van dit loket.

  • De gemeente Roermond stelt dit loket voor onbeperkte duur aan de gebruiker ter beschikking.
  • De gemeente Roermond brengt voor de toegang tot en gebruik van dit loket geen kosten in rekening.
  • De gebruiker beschikt over een DigiD voor het activeren van en toegang verkrijgen tot dit digitale loket.
  • Om een webdienst binnen dit digitale loket via eenmalig inloggen voor de gebruiker toegankelijk te maken, worden authenticatiegegevens aan de aanbieder verstrekt op het moment dat de gebruiker een webdienst binnen dit loket opent. De aanbieder geeft de gebruiker toegang tot een webdienst op basis van deze authenticatiegegevens, mits het zekerheidsniveau hetzelfde of lager is dan het zekerheidsniveau van DigiD dat de gemeente Roermond hanteert voor de toegang tot dit loket.
  • De toegang tot en het gebruik van de functies van dit loket zijn strikt persoonlijk. De gebruiker gaat zorgvuldig om met dit loket.
  • De aanbieder draagt de verantwoordelijkheid voor zijn webdienst en kan daarbij eigen, aanvullende gebruiksvoorwaarden voor zijn webdienst hanteren.